KVKK

KVKK

LIFEZONE SAĞLIK VE GÜZELLİK MERKEZİ (“Lifezone”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu

LIFEZONE SAĞLIK VE GÜZELLİK MERKEZİ (Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Fikret Bey Apt. No:267/1 D:3 Kadıköy/İSTANBUL) (Vergi Dairesi: ……………. V.D. ……………) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 2-Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir? 6698 sayılı KVKK uyarınca, kurumumuz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak kurumumuz tarafından işlenmektedir. Kurum faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda; Kimlik Bilgisi (Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum Bilgisi, TCKN, İmza), İletişim Bilgisi (Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi) Özlük Bilgisi (Bordro Bilgileri, İşe Giriş Belgesi Kayıtları, Performans Değerlendirme Raporları, AGİ, SGK Meslek Kodu, İşe Giriş Bildirgesi, İş Göremezlik Raporu, SGK Hizmet Dökümü), Müşteri İşlem Bilgisi (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Bilgileri, Fatura Bilgisi) Finans Bilgisi (Hesap No, IBAN No, Maaş Bilgisi, Hesap Bilgisi, Fatura Bilgisi), Mesleki Deneyim Bilgisi (Unvan, Öğrenim Bilgileri, Diploma Bilgileri, Özgeçmiş, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Transkript Bilgileri) Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi (Fotoğraf, Video) Sağlık Bilgisi (Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Sağlık Raporları, Kan Grubu Bilgisi, Kullanılan Cihaz Protez Bilgisi, Geçirilen Hastalıklar, Kullanılan İlaçlar, Beslenme Alışkanlığı, Boy-Kilo) Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Din) Irk ve Etnik Köken (Irk ve Etnik Kökene İlişkin Bilgiler) Cinsel Hayat (Cinsel Hayata İlişkin Bilgiler) Kılık ve Kıyafet (Kılık Kıyafete İlişkin Bilgiler) İnternet sitesi üzerinden iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi kurumumuzla doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz kurum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Kurumumuz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir: Kimlik tespitinin yapılması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik süreçlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunulması, Kurumun iç işleyişi ile günlük randevuların düzenlenmesi ve planlama yapılması, Randevulara ilişkin hastalarımızla iletişim sağlanması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Hastalarımızdan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, Personel özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemlerin, süreçlerin yürütülmesi, Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Hastalara dijital ortamda uzaktan destek sağlanması, tedavi süreçlerinin takip edilmesi, İdari işler birimi tarafından verdiğimiz hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması, Kurumumuz ile anlaşmalı olan kurumlarla hastalarımızın ilişkisinin teyit edilmesi, Hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesi için değerlendirme yapılması, Fonksiyonel tıp uygulamasının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, kurumumuzun faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Kurumumuzca işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;
Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği, Adli makamlar, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Yetki vermiş olduğunuz yasal temsilcileriniz, Çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavir, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Whatsapp aracılığı ile uzaktan destek hizmeti alınan durumlarda paylaşacağınız verilerin beyan ettiklerinizle sınırlı olarak uygulamanın bulunduğu ülkelere, İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilmektedir.
Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, kurumumuzun çalışanları, mali ve vergi danışmanları, kurum faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Lifezone’un faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Lifezone’un akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır:
Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması, Kurumumuz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kurumun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,
İşbu politika ile kurumumuz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, kurumumuzca hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre kurumumuzca belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.
Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı)

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak LIFEZONE SAĞLIK VE GÜZELLİK MERKEZİ “Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Fikret Bey Apt. No:267/1 D:3 Kadıköy/İSTANBUL” adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını kurum adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da kurumumuza bildirdiğiniz ve kurumumuz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle …………….. adresine e-posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.
Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Kurumumuz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

Online Kayıt